Zarządzenie Nr 90/05 

 
 

Zarządzenie Nr 90/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 8 grudnia 2005r.

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na:

OPRACOWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I PROJEKTÓW O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

Na podstawie art. 19 ust. 2-3 i art. 20 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm/) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Zofia Grabowska Przewodniczący

2. Waleria Krawczyk Sekretarz

3. Ewa Piekarska Członek

4. Anna Kuder Członek

$ 2. Komisja ma charakter doraźny i i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na OPRACOWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I PROJEKTÓW O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

$ 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

$ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1031
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-01-05 09:44:56
Czas publikacji: 2006-01-05 09:44:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak