Zarządzenie Nr 92/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 92/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 23 grudnia 2005 rokuw sprawie : zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2005Na podstawie art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U z 2003 r Nr 15, poz 148 z póź.zm/ § 16 pkt 4 Uchwały Nr XXIV/168/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 lutego 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2005 zarządzam co następuje:

§ 1 Zmienia się wydatki w / g załącznika Nr 1

§ 2.Budżet po zmianach wynosi :

- dochody 13.560.248,00

- wydatki 15.354.638,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1096
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-01-25 12:27:00
Czas publikacji: 2006-01-25 12:27:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak