Zarządzenie Nr 93/05 

 
 

Zarządzenie nr 93/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 27 grudnia 2005 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 3 a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 zmiana z 2002 roku Nr 113, poz. 984 i Nr 214 poz. 1806 z 2005 roku Nr 10 poz. 71, Nr 23 poz. 192 i nr 122 poz. 1020) zarządzam co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 30 sierpnia 2005 roku „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze” dodaje się:

1) Rozdział XIII w brzmieniu:

„nabór na stanowiska obsługi - forma bezkonkursowa”.

2) W rozdziale XIII dodaje się § 15 w brzmieniu:

a) „ § 15.1. Sekretarz Miasta przygotowuje szczegółowy opis stanowiska obsługi oraz zestaw wymagań dla kandydata na wakujące stanowisko. Opis podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Przedborza.

b) „2. Z ofert, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Przedborzu wybierane są te, które spełniają wymagania konkursowe”.

c) „3. Kandydaci spełniają wymagania konieczne na wakujące stanowisko obsługi umawiani są na rozmowę kwalifikacyjna z Sekretarzem Miasta i Kierownikiem Referatu Organizacyjnego.

d) „4 . Wszystkie oferty przedstawiane są Burmistrzowi Miasta, który podejmuje ostateczną decyzje o zatwierdzeniu na wakującem stanowisko obsługi.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 1253
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2005-12-29 14:05:31
Czas publikacji: 2005-12-29 14:05:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak