Zarządzenie Nr 68/06 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 68/2006

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 5 grudnia 2006r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 25 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, § 1 ust. 4 w związku z ust. 1 uchwały Nr XXII/151/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005r. Nr 22, poz. 243/

zarządzam, co następuje:

§1

1. Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszalny nr 3 usytuowany w parterowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Przedborzu przy ulicy Koneckiej 45 z jednoczesną sprzedażą pomieszczenia przynależnego i ułamkowej części działki nr 170 o powierzchni 3524m2 położonej w Przedborzu w obrębie nr 8, na której usytuowany jest przedmiotowy budynek.

2. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości o której mowa w pkt 1 w drodze bezprzetargowej przysługuje najemcy lokalu mieszkalnego.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 944
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-01-29 10:36:45
Czas publikacji: 2007-01-29 10:36:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak