Sesja XXXII z dnia 20 stycznia 2006r. 

 
 

UCHWAŁA NR XXXII/241/06

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 20 stycznia 2006 roku

w sprawie przyjęcia planu rozwoju miasta Przedborza na lata 2005-2007

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się w brzmieniu plan rozwoju miasta Przedborza na lata 2005-2007 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały


UCHWAŁA NR XXXII/242/06

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 20 stycznia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miasta Przedborza na lata 2005-2007

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się w brzmieniu plan rozwoju miasta Przedborza na lata 2005-2007 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały


UCHWAŁA Nr XXXII/243/06

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 20 stycznia 2006 roku


w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Na podstawie art. 19 ust 1-2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU Nr 72 poz.747, z 2002r Nr 113 poz.984, z 2004 r. Nr 96 poz.959, Nr 173 poz.1808, z 2005r Nr 85 poz.729 i Nr 130 poz.1087) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Przedbórz w brzmieniu określonym poprzez załącznik do niniejszej uchwały.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedbórz

§3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik nr 1


 

Liczba odwiedzin : 2782
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-01-23 09:57:51
Czas publikacji: 2006-01-23 09:57:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak