Zarządzenie Nr 95/05 

 
 

Zarządzenie Nr 95/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 30 grudnia 2005


w sprawie: autopoprawki do Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 81/05 z dnia 14 listopada 2005


„Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ﴾Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.﴿, art. 119 i art. 120, art. 121 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ﴾Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z póź. zm.﴿, zarządza się co następuje:

§1. W zarządzeniu Burmistrza Miasta Przedborza Nr 81/05 z dnia 14 listopada w sprawie projektu budżetu Gminy Przedbórz dokonuje się autopoprawki:

- projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy,

- objaśnień do projektu budżetu,

- oraz załączników: Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 4a, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 7. Ponadto uzupełnia się mienie komunalne o informację o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4a 

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 


Liczba odwiedzin : 1124
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-01-25 11:56:06
Czas publikacji: 2006-01-25 11:56:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak