Zarządzenie Nr 26/07 

 
 

 Zarządzenie Nr 26/07

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 6 czerwca 2007 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Przedborzu

Na podstawie art. 36a ust. 1 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówek i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Przedborzu

§ 2

Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§3

Konkurs, o którym mowa w § 1 przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przedborza

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Ogłoszenie >>

 

Liczba odwiedzin : 868
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-06-12 10:04:37
Czas publikacji: 2007-06-12 10:04:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak