Protokół z sesji Rady Miejskiej 

 
 

PROTOKÓŁ

z XXXII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu
odbytej w dniu 20 stycznia 2006 roku


XXXII sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 10:00 i trwała do godz. 12:00.

W sesji udział wzięli radni wg załączonej listy obecności.

Nie wzięli udziału radni: Jan Mąkosa

Miłosz Naczyński

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk - Skarbnik Miasta

Pan Wojciech Ślusarczyk – Burmistrz Miasta

dyrektorzy podległych jednostek

oraz grupa mieszkańców Przedborza

Ad 1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Ryszard Bielecki.

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wraz z projektami uchwał został przesłany radnym wcześniej.

Następnie Przewodniczący Bielecki wniósł wniosek o zmianę porządku obrad o wprowadzenie w punkcie 5 - podpunktu c) – projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miasta Przedborza

Wynik głosowania był jednomyślny – 12 głosów za.

Ad. 2

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty 12 głosami za.

Ad. 3

Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, złożył ich Przewodniczący radny Dudkiewicz.

Przedmiotowy materiał z wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radni nie zgłosili zapytań.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami złożył Burmistrz pan Wojciech Ślusarczyk.

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Dudkiewicz zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie kwestii rzekomej likwidacji liceum w Przedborzu.

Mówiąc, że wśród nauczycieli panuje niepokój, oraz że ich praca wygląda bardzo kiepsko, zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji w tej kwestii.

Zwracając uwagę, iż obecna atmosfera w szkole nikomu nie służy, podkreślił konieczność zainteresowania się edukacją młodzieży. Radny powiedział, że poziom nauczania w liceum jest kiepski i należy go podnieść. Dzieci, które uczęszczają do liceum, chcące kontynuować naukę na wyższych uczelniach o większej renomie, na atrakcyjnych kierunkach, muszą chodzić na korepetycje, a po co, kiedy można się temu przyjrzeć.

Radny Nowak – powiedział, że należy zwrócić uwagę też na metryczki szkół, które mają wynik finansowy równy 0, wg radnego to jest istotny element. Należy wyjaśnić, czy to się bierze z nieefektywności, czy z innych przyczyn, wówczas dopiero metryczki dałyby pełny obraz sytuacji.

Pan Burmistrz Ślusarczyk przedstawił swój punkt widzenia.

Zaczął od spotkania, które zorganizowała Rada Rodziców.

Powiedział, że sam nie uchylał się od spotkania z ludźmi, ale chciałby przenieść tę kwestię na forum Rady Powiatu.

Powiedział, iż w tej sprawie radny powiatowy wystosował interpelację do pana starosty, ale nie ma jeszcze odpowiedzi.

Pan Burmistrz wyraził zdziwienie faktem nie zaproszenia władz miasta na spotkanie. O tym, że odbywa się ogólnomiejskie spotkanie pan Burmistrz dowiedział się z kartki w sklepie. Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że nie był poproszony również przedstawiciel organu prowadzącego. Podkreślił fakt, iż na bieżący moment jedynym adresatem jakichkolwiek propozycji ze strony starostwa jest gmina, więc raczej wskazane byłoby poproszenie jej przedstawiciela na to spotkanie. Pan Burmistrz wywnioskował, że celem spotkania nie było uzyskanie informacji ze źródła. Ktoś zorganizował spotkanie po to, aby narobić szumu wokół sprawy.

Pan Burmistrz w piśmie do pana starosty prosząc o wypełnienie metryczek, podniósł konieczność spotkania z mieszkańcami. Wyraził nadzieję, że w spotkaniu udział weźmie osobiście pan starosta.

Pan Burmistrz podkreślił, że tego tematu nikt z gminy nie lekceważy. W rozmowie z osobą kompetentną z zakresu finansów oświaty, pan burmistrz usłyszał opinię, iż przejęcie przez gminę tej szkoły jest ostatecznością, ponieważ obowiązek prowadzenia tej szkoły należy do starostwa (bez straszenia likwidacją).

Pan Burmistrz powiedział, że pan dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Tryb. obiecał swój udział w spotkaniu, poświęconemu tej tematyce, ponadto zapewniał on, że nie zaopiniuje pozytywnie propozycji likwidacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu.

Dalej pan Burmistrz mówił.

Obecnie dofinansowanie oświaty stanowi obciążenie budżetu w wysokości ok. 300 tys. zł, 53 tys. do bursy. Ewentualne przejęcie szkoły wiązałoby się z dodatkową kwotą dofinansowania, a co za tym idzie zaciągnięcie kredytu komercyjnego na bieżącą działalność oświaty.

Jeśli doszłoby do przekazania prowadzenia szkoły wraz z majątkiem gminie, gmina przejmie szkołę, jednakże na ten moment, pan Burmistrz chciałby reprezentować stanowisko, iż obowiązek prowadzenia tej szkoły leży po stronie starostwa.

Radny Magdziarz – poinformował, iż był na spotkaniu w liceum, na którym przedstawicielka Starostwa odczytała pismo z propozycjami starostwa. Wyjaśniono rodzicom, że trwają negocjacje w tym temacie. Po odbytym spotkaniu w Urzędzie w Przedborzu pan Starosta miał sprecyzować swoje stanowisko negocjacyjne. Na ten czas tego stanowiska jeszcze nie ma. Rodzicom przedstawiono stan negocjacji.

Radny Magdziarz przekazał rodzicom, że pan starosta nieoficjalnie straszył o przejęciu szkoły przez stowarzyszenie.

Radny poinformował zebranych, że nie mają powodu martwić się likwidacją szkoły, ponieważ jeśli dojdzie do konieczności przejęcia szkoły, gmina podejmie taką decyzję.

Przewodniczący Bielecki dziękując radnemu Magdziarzowi za udział w tym zebraniu, podkreślił, iż zaprezentowane stanowisko radnego stanowiło wspólny pogląd w tej kwestii. Zwrócił uwagę, że oświata nigdy nie przynosiła dochodów i nigdy nie będzie przynosić. Jeżeli zajdzie potrzeba, to trzeba będzie z budżetu środki wyasygnować. Przewodniczący Bielecki powiedział, ze nie dopuszcza do siebie myśli, żeby prowadzenie szkoły przejęło stowarzyszenie. Stwierdził, iż jako Rada nie powinni pozwolić, aby doszło do likwidacji szkoły, która ma 60-letnie tradycje, ponieważ społeczeństwo angażowało się w rozwój tej placówki. Rada musi wziąć pod uwagę zapędy ze strony Starostwa na likwidację placówek oświatowych na terenie gminy Przedbórz.

Ponownie podkreślił, że jeżeli nie będzie innej możliwości, gmina bez względu na koszty powinna przejąć prowadzenie szkoły.

Zdaniem przewodniczącego koszty, o których mówi pan Starosta nie są prawdziwe (podobna sytuacja była podczas przejmowania internatu).

Pan Burmistrz Ślusarczyk wyraził zdanie, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby utrzymaniem obecnego statusu quo. Powtórzył, iż ewentualnego przekazania szkoły wraz z majątkiem gminie pan starosta nie konsultował z Radą Powiatu. Kończąc wyraził pogląd, iż tak wiążące decyzje powinny być podejmowane przez następne władze.

Ad. 5

  • Przewodniczący Rady radny Bielecki przystępując do dalszej realizacji porządku obrad odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu rozwoju miasta Przedborza.

W związku z brakiem zapytań co do przedmiotu projektu uchwały ze strony radnych, Przewodniczący Bielecki poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania stanowił 12 głosów za, co znaczy, że uchwała nr XXXII/421/06 została podjęta w sposób jednogłośny.

  • Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miasta Przedborza na lata 2005-07, a następnie przystąpił do procedury głosowania.

Wynik głosowania był jednogłośny i stanowił 12 głosów za.

Uchwała Nr XXXII/242/06 Rady Miejskiej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  • Przewodniczący Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, po czym poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania stanowił 11 głosów za (nieobecność radnego Wyciszkiewicza podczas głosowania).

Uchwała Nr XXXII/243/06 Rady Miejskiej w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

W wolnych wnioskach zgłoszono następujące kwestie:

- radny Dudkiewicz wnioskował o przywrócenie w Urzędzie Miejskim w Przedborzu referatu budownictwa. Zdaniem radnego referat ten jest niezbędny w strukturze Urzędu.

- sołtys sołectwa Mojżeszów zgłosił konieczność opróżnienie pojemników z selektywną zbiórką odpadów komunalnych w miejscowości Góry Mokre.

Odpowiadając radnemu Dudkiewiczowi, pan Burmistrz Ślusarczyk przypomniał, że w kwestii utworzenia filii wydziału budownictwa w Przedborzu podejmował już próby, jednakże odpowiedz pana starosty w tej kwestii jest jednoznaczna. Pan starosta nie wyraża na to zgody.

Pan Burmistrz poddał możliwość zawarcia porozumienia ze Starostwem w tej kwestii, jednak podkreślił fakt, iż koszty zatrudnienia pracownika pokrywałaby gmina Przedbórz.

Jeśli chodzi o opróżnienie i lokalizacje pojemników na śmieci, pan Burmistrz powiedział, iż skonsultuje to z podmiotem realizującym odbiór odpadów komunalnych.

Ad. 8

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XXXII obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.

Sporządziła:                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu

Barbara Auguścik                                                                          Ryszard Bielecki 

Liczba odwiedzin : 1116
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-04-04 12:08:43
Czas publikacji: 2006-04-04 12:08:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak