Zarządzenie Nr 69/06 

 
 

Zarządzenie Nr 69/06

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 5 grudnia 2006 roku

w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Miasta Przedborza

Na podstawie art. 26 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art 70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Odwołuję z dniem 5 grudnia 2006 roku Pana Witolda Sobolewskiego ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Przedborza.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza

mgr inż. Miłosz Naczyński

 

Liczba odwiedzin : 917
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-12-06 09:49:39
Czas publikacji: 2006-12-06 09:49:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak