Zarządzenie Nr 70/06 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 70/06

MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 9 g ust. 2 i ust. 4 art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 /z późn. zm./ §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli /Dz. U. Nr 260, poz. 2593/

Zarządzam co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela języka angielskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Publicznym Gimnazjum w Przedborzu zwanej dalej Komisją Egzaminacyjną w składzie:

• Przewodniczący: Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - p. Smolich Jadwiga

• Członkowie: Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - p. Ira Małgorzata

• Dyrektor Gimnazjum - p. Kopeć Zdzisław

• Eksperci z listy ekspertów:

- Łęgosz Urszula - ekspert w zakresie historii i języka polskiego

- Kozień Wiesława - ekspert z zakresu języka niemieckiego

§2

1. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzi postępowanie egzaminacyjne w terminie do dnia 16 grudnia 2006r. o przedłożoną dokumentację. 2. Dokumentację z przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego komisja przedłoży Burmistrzowi w terminie do dnia 20 grudnia 2006r.

§3

Komisja ulega rozwiązaniu po przedłożeniu Burmistrzowi Miasta Przedborza dokumentację postępowania.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


Liczba odwiedzin : 890
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-01-29 10:26:12
Czas publikacji: 2007-01-29 10:26:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak