Zarządzenie Nr 98/05 

 
 

Zarządzenie Nr 98/05

Burmistrza Miasta

z dnia 30 grudnia 2005 roku


w sprawie ustalenia ceny nabycia środków trwałych

Na podstawie art. 28 ust1 pkt 1a i ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002 r. Nr 76 poz.694 z póź. zm.).

§ 1. Ustalam na potrzeby wyceny środków trwałych ich cenę nabycia jak niżej:

1) gruntów rolnych - 0,43 zł za 1 m2;

2) terenów budowlanych ( na których usytuowane są budynki i bez naniesień)

- 6,00 zł za 1 m2 ;

3) działek budowlanych ( pod budynkami, będących w użytkowaniu wieczystym

- budownictwo mieszkaniowe, handlowe, usługowe) – 7,77 zł za 1 m2;

4) gruntów przeznaczonych pod drogę – 7,79 zł za 1 m2;

5) 1 m 2 budynku wg wartości księgowej;

6) 1 m 2 utwardzonej powierzchni dróg – wg wartości księgowej;

7) 1 m 2 ulepszonej powierzchni dróg – wg wartości księgowej.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 15/2003 Burmistrza Miasta Przedborza dnia z 15 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia ceny nabycie środków trwałych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2006 r.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1031
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-05-12 14:38:18
Czas publikacji: 2006-05-12 14:38:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak