Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2006r. 

 
 

PROTOKÓŁ

z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu
odbytej w dniu  29 marca 2006 roku

 

XXXIII sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 10:00 i trwała do godz. 13:45.

W sesji udział wzięli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności.

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk - Skarbnik Miasta

Pan Wojciech Ślusarczyk – Burmistrz Miasta

dyrektorzy podległych jednostek

oraz grupa mieszkańców Przedborza

Ad 1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Ryszard Bielecki.

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczą wszyscy radni.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej wraz z projektami uchwał został przesłany radnym wcześniej.

Ad. 2

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty 13 głosami za i 1 wstrzymującym (spóźnienie radnego Mąkosy). 

Ad. 3

W związku z wyborem radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Przedborzu przeprowadzonych w dniu 5 lutego  2006 roku, Przewodniczący Bielecki przystępując do aktu ślubowania, odczytał rotę:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

natomiast radny Marian Gawron  słowem „ślubuję” potwierdził złożenie ślubowania.

Obrzędem tym nowo wybrany radny stał się pełnoprawnym radnym.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, złożył jej Przewodniczący radny Dudkiewicz.

Przedmiotowy materiał z wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Naczyński odnosząc się do złożonego sprawozdania i kwestii podziału transzy, podkreślił, iż nie chodziło mu o przesunięcie terminu wykonania robót, gdyż przesunięcie części prac na rok przyszły nie wiąże się z przesunięciem wykonania tej inwestycji w wyznaczonym terminie, tj. sierpniu 2007 r. Radnemu chodziło głównie o to, żeby odciążyć w roku bieżącym budżet, ponieważ nie ma żywotnych interesów, aby przesuwać te środki i przyśpieszać harmonogram wykonywania prac. Taki podział transz to samodzielna decyzja pana burmistrza - bez wcześniejszego powiadomienia komisji. Taka sytuacja służy tylko wykonawcy, który wcześniej otrzyma środki, a gmina będzie miała tylko wątpliwe korzyści. Zdaniem radnego półtora roku na wykonanie hali jest szybkim okresem i nie powinno się jednoosobowo przyspieszać robót, a później stawiać radnych przed faktem dokonanym.

Dalej radny mówił.

Faktycznym podwykonawcą jest firma, która wcześniej zbankrutowała. Wykonała halę nieopodal po sąsiedzku i nie miała tam zbyt pozytywnej opinii, a tutaj chce się finansować tą firmę jak najszybciej w tym roku.

Radny odniósł się też do inspekcji nadzoru budowy hali. Stwierdził, że pani inspektor poświadczyła nieprawdę i on podejmie środki prawne w tym stosunku. W dzienniku budowy 16 stycznia br. było zalecenie nie przeprowadzania robót budowlanych, Komisja Rewizyjna będąc na placu budowy w dniu 21 lutego, widziała, że roboty trwały w najlepsze..

Odpowiadając pan Burmistrz Ślusarczyk wyjaśniał.

Nie było żadnego przyśpieszenia harmonogramu prac, ponieważ od początku umowa była podpisana z bankiem na taki układ transz. Od początku był tak ustalony, zarówno z Bankiem jak i z Ministerstwem. Żadne wcześniejsze płacenie wykonawcy nie wchodzi w grę. Wykonawcom  płaci się za zakończone etapów prac, rozliczenie całościowe nastąpi w roku 2007, po zakończeniu inwestycji.

Głównym i jedynym wykonawcą budowy hali sportowej jest firma Rosabud              z Radomia. Pan Cieślak, o którym wciąż mówi radny Naczyński jest pracownikiem zatrudnionym na umowę zlecenie przez firmę Rosabud.

Odnosząc się do kwestii budowy hali sportowej w Rudzie Malenieckiej. Powiedział, że jedyne zastrzeżenia pana wójta związane były z tym, że firma                 w trakcie realizacji budowy hali zbankrutowała, a główne roszczenia pana wójta idą w kierunku firmy Barda, będącej wykonawcą płyt warstwowych, które podobno uległy rozwarstwieniu.

dalej pan Burmistrz mówił.

Na budowie był nadzór budowlany, sprawdził pewne kwestie i nie miał zastrzeżeń. Jeżeli pan Naczyński będzie chciał podejmować jakiekolwiek kroki, to tylko w kierunku pani inspektor. Pan Burmistrz tej budowy nie prowadzi, to gmina jest inwestorem, który ma inspektora nadzoru i on jest odpowiedzialny za kontrolowanie prac budowlanych.

Radny Naczyński odniósł się do powyższego następująco.

Pan Ślusarczyk zapewnia, że nie było przyśpieszenia harmonogramu robót,  ale na ostatnim posiedzeniu komisji kiedy radny pytał się, kto podjął decyzję o zmianie harmonogramu to usłyszał, ze pan burmistrz nie musi tego z nikim konsultować.

Co do opinii pana wójta Nowaka – pan Cieślak był głównym wykonawcą tej firmy i za niedotrzymanie terminu ma do oddania ponad 200 tys. zł

Na tym Przewodniczący Rady zakończył dyskusję.

Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Obywatelskich, złożył jej Przewodniczący radny Wuszt.

Przedmiotowy materiał z wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Nie zgłoszono pytań.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, złożył jej Przewodniczący radny Nowak.

Przedmiotowy materiał z wystąpienia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Bielecki odnosząc się do odbytej wizji budowy hali przez Komisję Rewizyjną, wyraził zadowolenie zainteresowaniem komisji tą inwestycją.

Natomiast pan Burmistrz Ślusarczyk – powiedział, że jest usatysfakcjonowany stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i nie wnosi uwag w kwestii wyjaśnienia artykułu prasowego.

Co do sformułowania „niechlujne” prowadzenie dziennika budowy, pan burmistrz wyjaśnił, że chodziło o kwestie terminowości dokonywania wpisów, ponieważ w dzienniku znajdowały się strony, które przez zapomnienie, były pozaginane (samo kopiujące strony).

Radny Naczyński zareagował, iż podczas pobytu komisji rewizyjnej na budowie, oglądała dziennik - był on prowadzony bardzo starannie, nie było pozaginanych kartek.

Radny zapytał ponadto, dlaczego po posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (wyjaśnienie kwestii zwianych z budową hali przy udziale m.in. inspektora nadzoru) prace zostały wstrzymane?

Zwrócił też uwagę, aby jego stanowisko nie było interpretowane, iż nie chce, aby hala została wybudowana w terminie, on chce, żeby wykonana była rzetelnie do 31 sierpnia 2007 r. i stała nie rok czasu, czy dwa, ale dłużej.

Ad. 5

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami złożył Burmistrz pan Wojciech Ślusarczyk.

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Mąkosa zapytał, kiedy nastąpi dokończenie budowy chodnika w ul. Częstochowskiej oraz czy znany jest harmonogram remontów dróg powiatowych?

Odpowiadając pan Burmistrz Ślusarczyk poinformował, że w pierwszej kolejności dokończony zostanie chodnik w ul. Kościelnej, a następnie ul. Częstochowska.

  • Co do remontów dróg powiatowych – obecnie powstaje w Starostwie ranking dróg przeznaczonych do remontu. Harmonogram remontów ustali Starostwo.
  • Radny Dudkiewicz – zwrócił uwagę na stan drogi w osiedlu Częstochowska.
  • Radny Naczyński – zapytał, czy podczas remontu ul. Leśnej zostanie tam wykonana kanalizacja burzowa oraz czy będzie realizowana wymiana chodnika?

Pan burmistrz Ślusarzcyk odpowiedział radnemu, że wykonanie kanalizacji burzowej nie wchodzi w zakres remontów dróg. Budowa kanalizacji burzowej należy do miasta.

Przewodniczący  Rady zwrócił uwagę, iż wnioski nie wynikające ze złożonego stanowiska będą realizowane w dalszej części obrad - w punkcie: Zapytania, wolne wnioski.

Ad. 6

Pan Burmistrz Ślusarczyk zwracając uwagę na nietypową sytuację związaną                         z ciągłymi zmianami kwot dotacji, poinformował, że wczoraj gmina otrzymała decyzję z Ministerstwa Finansów, zakładającą zwiększenie środków w dziale Pomoc społeczna - o kwotę 157 tys. zł

Pan Burmistrz zwrócił się z prośbą o uwzględnienie tej pozycji w budżecie

Następnie, Skarbnik Miasta pani Młynarczyk wskazała zmiany, które zostały podyktowane obcięciem subwencji oświatowej oraz zwiększeniem planu finansowego w dziale Pomoc społeczna.

Uwzględniając powyższe poinformowała, że

- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 143.299, powoduje zwiększenie planowanej kwoty deficytu. Zaznaczyła jednak, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych wszystkie wskaźniki (relacje) są zachowane.

Deficyt kształtuje się na poziomie 16,22% (przy ustawowym 20% wskaźniku) prognozowane zadłużenie na koniec 2006 r. wynosi 21,35% (przy dopuszczalnym wskaźniku do 60%), spłaty kredytów i pożyczek – 6,31%

W związku z faktem, że została zmieniona kwota deficytu, konsekwentnie został również zmienione przychody (o tą kwotę zostały zwiększone kredyty i pożyczki) To dot. subwencji oświatowej

Ponadto pani Skarbnik poinformowała, że załączniku inwestycyjnym – zadanie: zagospodarowanie ulicy Turystycznej zostało rozdzielone.

Początkowo była kwota 380 tys. zł – w tej chwili natomiast jest zadanie pn. budowa drogi Turystycznej – 330 tys., na zagospodarowaniu turystycznym pozostało 50 tys.

Co do zwiększenia planu finansowego w dziale pomoc społeczna – 157.631 – pani Skarbnik poinformowała, iż dotyczy ono realizacji działań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Radni nie zgłosili uwag.

Następnie Przewodniczący Rady radny Bielecki poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawek.

Wynik głosowania był jednogłośny – Rada Miejska zaakceptowała powyższe.

Dalej Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Przedbórz na 2006 rok, w tym z uwagi na obecność sołtysów gminy Przedbórz, przedstawił zakres zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2006 rok.

Głos zabrał radny Naczyński, który nawiązując do swego stanowiska w kwestii zaciągnięcia dodatkowego kredytu w wys. 150 tys. na inwestycje w gminie, powiedział, ze był przeciwny zwiększeniu zadłużenia gminy, ale nie przeciwny – inwestycjom, które mogły być pokryte ze środków powstałych wskutek przesunięcia części transzy na przyszły rok (chodzi o podział kwot dofinansowania budowy hali sportowej).

Radny przypomniał, iż jego propozycja nie zyskała poparcia. Radni przyjęli wariant pana Ślusarczyka, który stwierdził, że jest to jedyne możliwe rozwiązanie, poczynione zostały ustalenia z Bankiem i zatwierdzenie harmonogramu robót przez Ministerstwo.

Radny krytykował, że najpierw to nie było skonsultowane z Radą. Drugą głupotą nazwał sposób podziału dofinansowania budowy hali: 2.700 tys. zł w tym roku, a w przyszłym roku - do końca sierpnia – 400 tys. zł, Radny pytał, po co ten pośpiech? Zarzucił, że jedna osoba, w postaci pana Ślusarczyka przeforsowała tą koncepcję, a Rada to zaakceptowała. Dodał, że on rozumie niektórych radnych, których rodzina zatrudniona jest w urzędzie…

Przewodniczący Bielecki zwrócił uwagę, aby radny nie robił takich insynuacji.

Radny Naczynski kontynuował - przyspieszenie tych prac i wydatkowanie środków w takiej wysokości w tym roku jest głupotą.

Następnie Przewodniczący Rady przerwał wypowiedz radnemu i przystąpił do procedury głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na 2006 rok.

Wynik głosowania był następujący:

za                                  -        14

przeciw                          -        0

wstrzymujący                 -        1

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/244/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na 2006 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wobec powyższego pan Burmistrz Ślusarczyk dziękując za zatwierdzenie projektu uchwały wyraził zdanie, iż budżet ten, na miarę inwestycji, które są realizowane, jest dobrym budżetem.

W tej części posiedzenia Przewodniczący Bielecki ogłosił przerwę, po czym przystąpiono do dalszej realizacji  porządku dzisiejszej sesji.

W drugiej części posiedzenia udział brało 14 radnych (posiedzenie opuścił radny Mąkosa).

b) Przewodniczący Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie opinii                      w przedmiocie zadania powiatowego w zakresie prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych.

Pan Burmistrz Ślusarczyk poinformował, iż w sytuacji, gdyby, pomimo podjęcia tej uchwały Starostwo Powiatowe podjęło kroki mające na celu sprzedaż majątku bądź przekazania prowadzenia szkoły stowarzyszeniu, gmina Przedbórz przejmie szkołę w trybie doraźnym

         W związku z faktem, iż nie zgłoszono pytań w przedmiotowej kwestii               (temat ten był kilkakrotnie analizowany na posiedzeniach komisji), Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

         Wynik głosowania był jednogłośny – 14 głosów za.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/245/06 w sprawie opinii w przedmiocie zadania powiatowego w zakresie prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Od tego momentu posiedzenia, prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady radny Magdziarz.

c) Przewodniczący Magdziarz zarekomendował projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Przedbórz na lata 2006-2010.

Projekt przedmiotowej uchwały uzyskał jednogłośną akceptację Rady.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/246/06 w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Przedbórz na lata 2006-2010 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d) W związku ze zgłoszonym akcesem pracy w Komisji Spraw Obywatelskich oraz w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa  przez radnego Gawrona, przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały rozszerzającej skład komisji Rady.

Wynik głosowania stanowił 13 głosów za i 1 wstrzymujący.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/247/06 w sprawie rozszerzenia składu komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e) Przewodniczący Rady radny Magdziarz odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska pan Łuczyński przytaczając paragrafy regulaminu Uchwały Nr XXXI/237/05 z dnia 29 grudnia 2005 r., które zostały zakwestionowane przez Wydział prawny Wojewody Łódzkiego, poinformował, iż konieczność wprowadzenia zmian do w/w uchwały podyktowane zostały zasadą nie powielania przepisów wyższej rangi.

Radni nie wnieśli zapytań, wobec czego przystąpiono do głosowania.

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (14 głosów za).

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/248/06 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f) Przewodniczący Rady radny Magdziarz przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Wprowadzenie zmian do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/243/06 z dnia 20 stycznia 2006 r. również dotyczyło nie powtarzania przepisów ustawy.

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady ( 14 głosów za).

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/249/06 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

g) Przewodniczący Magdziarz zarekomendował projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego.

Projekt dot. niezabudowanej nieruchomości położonej w Przedborzu przy ul. Koneckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3 o powierzchni 1086 m2.

Radni nie wnieśli pytań, więc Przewodniczący przystąpił do głosowania nad w/w projektem.

Wynik głosowania stanowił jednomyślną aprobatę rady.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/250/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

h) Przewodniczący Magdziarz przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego.

Projekt dot. nieruchomości niezabudowanej (z możliwością zabudowy), położonej w miejscowości Nosalewice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 470/3 o powierzchni 0,50 ha.

Radni nie wnieśli pytań, więc Przewodniczący przystąpił do głosowania nad w/w projektem.

Wynik głosowania stanowił jednomyślną aprobatę rady.

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/251/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze publicznego przetargu ustnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7

Radni zgłosili wnioski o poprawę nawierzchni:

- placu przy kaplicy cmentarnej,

- drogi na osiedlu Częstochowska,

- drogi Leśnej (za przystankiem autobusowym),

- wjazdu na teren lecznicy zwierzęcej (przy ul. Pocztowej),

Głos zabrała pani Koń (mieszkanka Przedborza).

Nawiązując do złożonego sprawozdania Przewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich, do informacji, iż komisja ta zobowiązała kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Elżbietę Koską do wystosowania przeprosin petentek OPS-u pań: Grażyny Cichoń i Krystyny Koń, poinformowała, że pani Cichoń zupełnie nie została przeproszona.

Natomiast pani Koń dostała pismo, ale zważywszy na treść trudno jej nazwać je przeprosinami. Jest to jedno zdanie o wyrażonym przez panią Koń wyrażonym poczuciu krzywdy.

W konsekwencji powyższego pan Burmistrz Ślusarczyk zaproponował skierować stosowną kontrolę działalności Ośrodka Pomocy Społecznej przy udziale pani Koń.

Rada przychyliła się do takiego rozwiązania problemu.

         Szczegółowy przebieg wystąpienia pani Koń stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  • Radny Wuszt  poruszył problem brudnych chodników  po zimie, wnioskował o ich uprzątnięcie.

Odpowiadając, pan Burmistrz Ślusarzczyk poinformował, że za kilka dni zostanie zatrudniona grupa 35 pracowników, z tego 20 osób zajmie się sprzątaniem miasta. ponadto ZUK będzie sprzątał ulice zamiatarką, którą zakupił w grudniu.

  • Radny Naczyński odczytał pismo pana Ślusarczyka skierowane do panów senatora i posła, które według radnego oczernia jego osobę.

Ad. 9

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XXXIII obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym

Sporządziła:                          Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu

Barbara Auguścik                                                                          Ryszard Bielecki

 

Liczba odwiedzin : 1074
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-05-11 08:39:50
Czas publikacji: 2006-05-11 08:39:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak