Zarządzenie Nr 71/06 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 71/2006

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 6 grudnia 2006r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących sprzedaży, oddawania w wieczyste użytkowanie, wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 200 Ir. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm. / oraz § 8 ust. l, 2, 3, § 28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004r. Nr 207,póz. 2108/ Burmistrz Miasta Przedborza zarządza, co następuje:

§ l. Powołuje się Komisję Przetargową w celu przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących sprzedaży.oddawania w wieczyste użytkowanie, wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz, zwaną dalej „Komisją" w składzie:

Przewodniczący Komisji - Ewa Piekarska

Członkowie Komisji:

Waleria Krawczyk

Izabela Poborska

Dorota Musiał

Józef Słoniewski

§ 2.Do czynności przeprowadzanych przez Komisję potrzebny jest udział Przewodniczącego Komisji i co najmniej dwóch Członków.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 4/2005 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących sprzedaży, oddawania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz, Zarządzenie Nr 46/2006 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 15 września 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz, Zarządzenie Nr 65/2006 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14 listopada 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzania przetargów i rokowań dotyczących wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Przedbórz.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 986
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-01-29 10:17:10
Czas publikacji: 2007-01-29 10:17:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak