Zarządzenie Nr 27/07 

 
 
 Zarządzenie Nr 27 /2007r.
Burmistrza Miasta Przedborza
z dnia 6 czerwca 2007r.
Zmieniające zarządzenie Nr 1/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 41 ust.3 ustawy z dnia 26 pażdziernika1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:

 § 1

W zarządzeniu Nr 1/2007 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skład komisji określony w § 1 uzupełnia się o osobę Pana Stanisława Cieciury.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odwiedzin : 942
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Olczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-06-12 14:38:38
Czas publikacji: 2007-06-12 14:38:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak