Sesja XXXIV z dnia 25 kwietnia 2006r. 

 
 

 UCHWAŁA Nr XXXIV/252/06

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie wykonania budżetu Gminy Przedbórz za rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) Rada Miejska w Przedborzu uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2005 rok, przedstawione przez Burmistrza Miasta Przedborza, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


 UCHWAŁA Nr XXXIV/253/06

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Przedborza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Przedborzu po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz w oparciu o realizację budżetu Gminy Przedbórz za 2005 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Przedbórz za 2005 rok, udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

UCHWAŁA Nr XXXIV/255/06

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2005

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220; Dz. U. Nr 62 poz. 558; Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 153 poz.1271; Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717; Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 144; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128) i art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z.2002 Nr 76, poz. 694; Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz.535, Nr 139, poz.1324, Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 229, poz. 2276, Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, nr 146,poz.1546, Nr 145,poz.1535, Nr 213, poz.2155, Dz. U. z 2005r. Nr 10 poz.66, Nr 184 poz. 1539,Nr 267 poz.2252) oraz art. 67 ust.1 i 3 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408; zmiany: Dz. U. z 1992 r. Nr 63 poz. 315; Dz. U. z 1994 r. Nr 121 poz. 591; Dz. U. z 1995 r. Nr 138 poz. 682; Nr 141 poz. 692; Dz. U. z 1996 r. Nr 24 poz. 110; Dz. U. z 1997 r. Nr 104 poz. 661; Nr 121 poz. 769; Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668; Nr 117, poz. 756; Nr 162 poz. 1115; Dz. U. z 1999 r. Nr 28 poz. 255; Nr 28 poz. 256; Nr 84 poz. 935; Dz. U. 2000 r. Nr 3 poz. 28; Nr 12 poz. 136; Nr 43 poz. 489; Nr 84 poz. 948; Nr 120, poz. 1268; Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 45; Nr 88 poz. 961; Nr 100 poz. 1083; Nr 111 poz. 1193; Nr 113 poz. 1207; Nr 126 poz. 1382; Nr 126 poz. 1383; Nr 126 poz. 1384; Nr 128 poz. 1407; Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984; Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391; Nr 124 poz. 1151;Nr 124 poz. 1152; Nr 171 poz. 1663; Nr 213 poz. 2081; Nr 223 poz. 2215; Dz. U. z 2004r. Nr 210 poz. 2135, Nr 273, poz.2703; Dz. U. z 2005r.Nr 164 poz.1365; Nr 169 poz.1420; Nr 239 poz.2020;Nr 249 poz. 2104) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zamykające się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 1.062.953,49 zł i rachunkiem zysków i strat wykazującym stratę netto w kwocie - 48.645,82 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu za rok 2005

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości „Roczne sprawozdanie jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego”.

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały celem zatwierdzenia .


Uchwała Nr XXXIV/256/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z  dnia 25 kwietnia 2006 roku 

w sprawie  wynagrodzenia  dla Burmistrza Miasta Przedborza 

Na podstawie art. 4  pkt   1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z  późn.  zm.),  art.18 ust 2 pkt 2 ustawy     z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.  zm.), § 3 ust 2 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  ( Dz. U. Nr 146 poz. 1223 z późn. zm.) Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się od dnia 1 stycznia 2006 r. Burmistrzowi Miasta Przedborza Panu Wojciechowi  Ślusarczykowi  miesięczne wynagrodzenie:  

     1) wynagrodzenie  zasadnicze                                                        -  3.450,00 zł

     2) dodatek stażowy 20%  wynagrodzenia zasadniczego            -     690,00 zł                               

     3) dodatek funkcyjny                                                                       - 1.490,00 zł

     4) dodatek specjalny  20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku   funkcyjnego                                                                                            -     988,00 zł

 

              §2.Traci moc uchwała Nr XXIII/166/04 Rady Miejskiej w Przedborzu  z dnia 28 grudnia 2004 r w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta.

 

              §  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Liczba odwiedzin : 4112
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-05-16 09:39:23
Czas publikacji: 2006-05-16 09:39:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak