Zarządzenie Nr 73/06 

 
 

Zarządzenie Nr 73/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) postanawiam:

§ l. Zmienić Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przedborzu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 49/06 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 20 września 2006 roku w ten sposób, iż skreślam w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przedborzu § 6 ust. l pkt 6 i § 14.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Liczba odwiedzin : 949
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-01-29 09:49:13
Czas publikacji: 2007-01-29 09:49:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak