Sesja XXXV z dnia 27 czerwca 2006r. 

 
 

Uchwała Nr XXXV/259/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego

Na podstawie art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze gminnych jednostek oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Przedbórz,

 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych( Dz.U. Nr 249,poz.2104, późn. zm.)

 3. gminnych jednostkach przez to rozumieć jednostki kultury będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Przedbórz,

 4. samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej – należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze obejmuje:

 1. Dochody budżetowe Gminy:

  1. z tytułu podatków, opłat oraz nie podatkowych należności budżetowych pobieranych przez Gminę oraz przez Urząd Skarbowy na rzecz Gminy,

  2. gminnych jednostek budżetowych,

  3. wynikające z udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu Gminy,

  4. wynikające z dotacji celowych i subwencji ogólnej otrzymywanych z budżetu państwa,

  5. wynikające z dotacji celowych z funduszy celowych oraz dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,

 2. Wydatki budżetowe Gminy,

3) Realizację wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt1,2 i 4 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Gminy.

4) Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,

5) Stan nadwyżki /deficytu, w tym planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu gminy

6) Wykonanie zadań inwestycyjnych.

7) Wykonanie planów finansowych:

  1. funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej,

  2. gminnego zakładu budżetowego.

§ 4 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze sporządza się w formie tabelarycznej i opisowej.

2. Informację w formie tabelarycznej sporządza się dla:

 1. dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

 3. realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.1,2 i 4 ustawy w części związanej z realizacją zadań Gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

 4. dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

 5. stanu nadwyżki /deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

 6. wykonania zadań inwestycyjnych-zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

 7. wykonania planu finansowego funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej –zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

 8. wykonania planu finansowego gminnego zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Informację opisową zawierającą krótką charakterystykę źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków sporządza się w szczegółowości obejmującej dział i rozdział, z zastrzeżeniem ust.4.

4. Informacja o wykonaniu planu gminnego zakładu budżetowego winna zawierać:

1) omówienie źródła jego przychodów w tym dotacje z budżetu Gminy, rozbieżności oraz ich przyczyny w wykonywaniu tych przychodów,

2)w zakresie wydatków winno być ich omówienie, w tym wpłaty do budżetu, stan zobowiązań, należności oraz ich relacje w stosunku do początku roku budżetowego.

5. Informację sporządza się w złotych i groszach.

§ 5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze gminnych jednostek sporządza się w formie tabelarycznej zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały oraz w formie opisowej W informacji w formie opisowej należy uwzględniać stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

§ 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze sporządza się w tabelarycznej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały oraz w formie opisowej. W formie opisowej zawierającej krótką charakterystykę przychodów i kosztów należy uwzględnić stanu należności i zobowiązań , w tym wymagalnych a także wykazać stan zatrudnienia i kształtowanie się wynagrodzeń oraz wykonanie kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia w ujęciu finansowym i ilościowym.

§ 7. Informacje, o których mowa w § 3 - 6 sporządza się:

 1. w formie dokumentu w 3 egzemplarzach,

 2. w sposób czytelny i trwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9 Załącznik 10


UCHWAŁA NR XXXV/260/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) w zw. z art. 174 ust.1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę jednostkową dotacji w wysokości 1,62 zł do 1 m3 dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Przedbórz, które to zostały wprowadzone do oczyszczalni ścieków w Przedborzu.

§ 2. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2006.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXI/240/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2006 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2006 roku.


UCHWAŁA Nr XXXV/261/06

RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Gminie lub jej jednostkom organizacyjnym oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazanie organów do tego uprawnionych


Na podstawie art. 43ust.1 - 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104) art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz.60 z późn. zm.) zwanych dalej "należnościami” przypadające Gminie Przedbórz lub jej jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami" może zostać umorzona w całości lub w części jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

2) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w poprzednim kwartale;

3) w przypadku osoby prawnej, jeżeli została wykreślona z właściwego rejestru przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

4) kwota należności głównej nie przekracza dziesięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym;

5) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 i Nr 217, poz. 2125);

6) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

7) dłużnik znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej ze względu na chorobę, klęski żywiołowe lub inne wypadki losowe;

8) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika,

9) należność uległa przedawnieniu.

2. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić gdy okoliczności uzasadniające umorzenie, o których mowa w ust. 1, zachodzą co do wszystkich dłużników.

3. Umorzenie należności w całości pociąga za sobą umorzenie jej należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, umorzeniu w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają należności uboczne.

4. Umorzenie należności może dotyczyć także samych należności ubocznych.

5. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 - 6 i 8 - 9 może nastąpić z urzędu, z inicjatywy wierzyciela, a w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 7 na wniosek dłużnika.

§ 2. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi na wniosek dłużnika można przesunąć termin spłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność na raty.

2. Od należności, w których spłacaniu udzielono ulgi, zgodnie z ust. 1 nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od daty udzielenia ulgi do upływu ustalonych terminów zapłaty. W przypadku nie dotrzymania odroczonego terminu spłaty lub terminu którejkolwiek z ustalonych rat należność staje się natychmiast wymagalna, a odsetki pobiera się od pierwotnego terminu płatności.

§ 3. 1. Do umarzania należności oraz odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty należności jednostek organizacyjnych gminy Przedbórz uprawniony jest Burmistrz Miasta.

2. Umorzenie należności, a także udzielanie ulg w spłacie, o których mowa w § 2 następuje w drodze decyzji.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 2, nie są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Decyzja o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 4. Wnioski w sprawach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 7 i § 2 ust. 1, rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpływu.

§ 5. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności dłużnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123,poz.1291).

§ 6. 1.Umorzenie lub udzielenie ulg w spłacie należności może być cofnięte, jeżeli okaże się, że dowody na podstawie których umorzono należność lub udzielono ulg okazały się fałszywe, albo dłużnik wprowadził w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę umorzenia lub udzielenia ulg.

2.O cofnięciu umorzenia lub udzielonej ulgi orzeka w drodze decyzji Burmistrz Miasta. Przepis § 3 ust.3 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie dotyczące zakresu umarzanych należności oraz odraczania terminu ich zapłaty albo rozłożenia płatności na raty udzielanych w trybie określonym niniejszą uchwałą.

2. Sprawozdanie jest sporządzane wg. stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.Traci moc uchwała Nr XXXIII/249/01 Rady w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności a także wskazanie udzielanie innych ulg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 28, poz. 783 z 2002 r.).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Uchwała Nr XXX/262/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 czerwca 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art.30 ust. 6, art. 54 ust.7, art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/229/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. nr 17 poz. 173, w załączniku nr 1 w § 11 tabeli Lp. 9 otrzymuje brzmienie:

Lp.


Stanowisko lub funkcja

Miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego w zł od - do

od

do

9.

Dyrektor Publicznego Zespołu Placówek Oświatowych

250

600

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą od 1 czerwca 2006 r.UCHWAŁA NR XXX//263/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 27 czerwca 2006 roku


w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu


Na podstawie ait 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591, z 2002 r. nr 23 póz. 220, Nr 62 póz. 558, Nr 113 póz. 984, Nr 153 póz. 1271 i Nr 214 póz. 1806, z 2003 r. Nr 80 póz. 717 i 162 póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203), art. 39 usL 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 póz. 408, z 1992 r. Nr 63, póz. 315, z 1994 r. Nr 121, póz. 591, z 1995r. Nr 138, póz. 682, z 19% r. Nr 24, póz. 110, z 1997 r. Nr 104, póz. 661, Nr 121, póz. 769, Nr 158, póz. 1041, z 1998 r. Nr 106, póz. 668 Nr 117, póz. 756, Nr 162 póz. 1115, z 1999 r. Nr 28 póz. 255 i 256, Nr 84 póz. 935, z 2000 r. Nr 3 póz. 28, Nr 12poz.l36, Nr 43 póz. 489, Nr 84, póz. 948, Nr 114póz. 1193, Nr 120, póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 45, Nr 88 póz. 961, Nr 100 póz. 1083, Nr 111 póz. 1193, Nr 113 póz. 1207, Nr 126 póz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128 póz. 1407, z 2002 r. Nr 131 póz. 984 z 2003 r. Nr 45 póz. 391, Nr 124 póz. 1151 i 1152, Nr 171 póz. 1663, Nr 213 póz. 2081 i Nr 223 póz. 2215) Rada Miejska w Przedborzu uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/104/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 109, póz. 969) zatwierdza się następujące zmiany, uchwalone przez Radę Społeczną:

 1. w § 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor Zakładu jest przełożonym wszystkich pracowników i kieruje nimi przy pomocy Zastępców Dyrektora: ds. Lecznictwa oraz Zastępcy Dyrektora ds. Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, pielęgniarki koordynującej i nadzorującej pracę innych pielęgniarek i położnych”.

 1. § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:

1) Przychodnia mieszcząca się w Przedborzu, przy ulicy Częstochowskiej 25, w skład której wchodzą:

- poradnia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

- poradnia pediatryczna

- poradnia ginekologiczno - położnicza

- poradnia stomatologiczna

- poradnia okulistyczna

- gabinet zabiegowy

- punkt szczepień

- pracownia EKG

- pracownia RTG

- laboratorium analityki medycznej

- poradnia psychiatryczna

- poradnia uzależnień

- poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej

- poradnia medycyny szkolnej

- dział administracyjno – księgowy

- poradnia chirurgiczna

- poradnia ortopedyczna

- poradnia dermatologiczna

2) Wiejski Ośrodek Zdrowia mieszczący się w Górach Mokrych 45, w skład którego wchodzą:

- poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

- gabinet zabiegowy

- punkt szczepień

3) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy mieszczący się w Przedborzu
przy ul. Częstochowskiej 25.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik nr 1


 

Liczba odwiedzin : 1107
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-07-10 10:15:09
Czas publikacji: 2006-07-10 10:15:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak