Zarządzenie Nr 8/06 

 
 

 Zarządzenie Nr 8/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 24 stycznia 2006 rokuw sprawie powołania Komisji Konkursowej
do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową o charakterze doradczym i opiniodawczym do przeprowadzenia oceny ofert realizacji zadań publicznych w roku 2006 przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury fizycznej w składzie:

1. Jadwiga Smolich – przewodniczący

2. Artur Koski – zastępca przewodniczącego

3. Anna Kuder - członek

4. Iwona Karbownik - członek

§ 2. Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Regulamin otwartego konkursu ofert dla zadań z zakresu kultury fizycznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1044
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-03-15 14:07:19
Czas publikacji: 2006-03-15 14:07:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak