Zarządzenie Nr 1/06 

 
 

 Zarządzenie Nr 1/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 3 stycznia 2006 roku

w sprawie: zaliczek dla pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2000r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm/, § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu /Dz. U. Nr 23 poz. 190) zarządza się, co następuje:

§ 1. Udziela się w 2006r. pracownikom Urzędu Miejskiego w Przedborzu:

   1. Pani Wiesławie Janosik,

   2. Panu Sławomirowi Szopie

zaliczki stałej na cały rok budżetowy w kwocie:

   1. dla Pani Wiesławy Janosik – 600zł

   2. dla Pana Sławomira Szopy – 200zł

§ 2. Ustala się ostateczny termin rozliczenia zaliczek na dzień 29 grudnia 2006 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1112
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-01-05 13:23:09
Czas publikacji: 2006-01-05 13:23:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak