Zarządzenie Nr 4/06 

 

 

Zarządzenie Nr 4/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 3 stycznia 2006 roku


w sprawie powołania zespołu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Przedbórz


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591, z 2002r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, , z 2003r Nr 80, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1208)oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 64, poz. 1001) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół do spraw opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Przedbórz na lata 2006-2010 w następującym składzie:

1) Wojciech Magdziarz - Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedborzu- przewodniczący

2) Elżbieta Koska- Kierownik MGOPS w Przedborzu - członek

3) Jadwiga Kamińska-Nowak - Dyrektor Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu- członek

4) Jadwiga Smolich - Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej, Kultury i Oświaty - członek

§ 2. Powołany zespół ma współpracować w opracowywaniu lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych z wykorzystaniem dostępnych informacji oraz analizy posiadanych i pozyskanych dokumentów z instytucji odpowiedzialnych za budowanie systemu wsparcia społecznego na terenie miasta i gminy Przedbórz.

§ 3. Opracowaną strategię rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Przedbórz na lata 2006-2010 zespół przedstawi Radzie Miejskiej w Przedborzu do zatwierdzenia uchwałą.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 


Liczba odwiedzin : 14804
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-01-05 14:14:08
Czas publikacji: 2006-01-05 14:14:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak