Zarządzenie Nr 5/06 

 
 

 Zarządzenie Nr 5/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 3 stycznia 2006 roku


w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych


Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210 poz. 1745) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się na 2006 rok plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Przedbórz: 

Lp.

Rodzaj prac

Przewidywany termin wykonywania prac

Liczba godzin w roku

Liczba osób przewidzianych do skierowania w ramach prac społecznie użytecznych

1.


Odśnieżanie w okresie zimowym i prace na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zimy a w pozostałym okresie

porządkowanie terenów zielonych, pielęgnacja trawników i inne drobne prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych na terenie gminy

Marzec

- grudzień

2800


40


2.


Usuwanie śmieci w miejscach użyteczności publicznej oraz porządkowanie chodników

Marzec

- grudzień

2200


35


3.


Pomoc osobom starszym w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych

Marzec

- grudzień

1000


5


Ogółem:

6000

80

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 


Liczba odwiedzin : 1018
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-03-15 14:47:22
Czas publikacji: 2006-03-15 14:47:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak