Zarządzenie Nr 6/06 

 
 

Zarządzenie nr 6/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 3 stycznia 2006 roku


w sprawie przyjęcia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”


Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz. 1385, Nr 180, poz. 1500, Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203), zarządzam:

§1. Wprowadzam instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. l. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Urząd Miejski zadań wynikających z przedmiotowej ustawy, zwanego dalej koordynatorem ds. współpracy z GlIF, wyznaczam Sekretarza Miasta Panią Marię Szwed.

2. Na zastępcę koordynatora wyznaczam Skarbnika Miasta Panią Elżbietę Młynarczyk.

§3. Sekretarz Miasta zapewni zorganizowanie i odbycie szkoleń właściwych merytorycznie pracowników Urzędu oraz pracowników Urzędu Miejskiego, z zakresu spraw objętych zarządzeniem, do dnia 30 stycznia 2006r.

§4. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji czynności ustalam:

    1. wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

    2. wzór „rejestru powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszego zarządzenia.

„Rejestr powiadomień” prowadził będzie koordynator, o którym mowa w § 2 ust. l.

§5. Zobowiązuję osoby, o których mowa w § 2 w szczególności do:

a) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w tym zarządzeniu i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jego treści,

b) przygotowania dla Głównego Inspektora Informacji Finansowej informacji o podjęciu działań w celu realizacji zadań powiatu określonych w zarządzeniu,

c) przedstawiania w miarę potrzeby propozycji przeprowadzenia kolejnych szkoleń oraz bieżącego prowadzenia szkoleń pracowników nowoprzyjętych.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 


Liczba odwiedzin : 1142
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-01-17 09:08:15
Czas publikacji: 2006-01-17 09:08:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak