Zarządzenie Nr 7/05 

 
 

 Zarządzenie Nr 7/05

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 13 stycznia 2006 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1-2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.), § 3 ust. 1-2, § 10 ust 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie (M. P. Nr 37 poz. 588 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się celem przeprowadzenia w dniu 5 lutego 2006 roku wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przedborzu Obwodową Komisję Wyborczą Nr III w Górach Mokrych w składzie:

 

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa Komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenie

1.

Witold Doroziński

Mojżeszów 12

Przedbórz

Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Gawrona

2.

Janina Wilk

ul. Kielecka 7

Przedbórz

Komitet Wyborczy Wyborców Tomasz Jarosz

3.

Mirosław Staszczyk

Stara Wieś 31

Przedbórz

Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Broszkiewicza

4.

Anna Kuder

Góry Mokre 29

Przedbórz

Uzupełniony do składu przez Burmistrza Miasta

5.

Dorota Musiał

Góry Mokre 115

Przedbórz

Pracownik samorządowy wskazany

przez Burmistrza Miasta

§ 2. Skład Komisji, o których mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk
w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej
 

Liczba odwiedzin : 1084
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-01-16 10:47:44
Czas publikacji: 2006-01-16 10:47:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak