Zarządzenie Nr 11/06 

 
 

Zarządzenie Nr 11/06

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 20 lutego 2006 roku

w sprawie Regulaminu premiowania w Urzędzie Miejskim w Przedborzu

Na podstawie at. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), § 14 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146 póz. 1223 ) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miesjkim w Przedborzu na stanowiskach pomocniczych i obsługi w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję Sekretarza Miasta do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia pracowników, o których mowa w § 1.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 4/2001 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie Regulaminu premiowania w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1056
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-05-10 12:26:44
Czas publikacji: 2006-05-10 12:26:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak