Zarządzenie Nr 12/06 

 

 

Zarządzenie Nr 12/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 20 lutego 2006 roku


w sprawie nagrody dla osób kierujących instytucjami kultury


Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa:

  1. szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306 z późn, zm.), kierującymi instytucjami kultury będącymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Przedbórz,

  2. wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej kierownikom instytucji kultury będącymi jednostkami Organizacyjnymi Gminy Przedbórz.

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

  1. uprawniony – osobę o której mowa w § 1 pkt 1,

  2. instytucje kultury będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Przedbórz – Miejski Dom Kultury w Przedborzu, Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Przedborzu, Muzeum Ludowe w Przedborzu,

  3. rok obrotowy – rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 3. Nagroda roczna może być przyznawana uprawnionym jeżeli instytucja kultury będąca jednostką organizacyjną Gminy Przedbórz:

  1. efektywnie realizowała zadania i cele statutowe,

  2. terminowo regulowała zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,

    i nie spowoduje to pogorszenia jej sytuacji finansowej podmiotu.

§ 4.1. Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który zajmował stanowisko (pełnił funkcję) przez co najmniej 6 miesięcy roku obrotowego i w tym okresie nie naruszył obowiązków pracowniczych, dyscypliny finansów publicznych, albo z którym nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy, albo którego nie odwołano z zajmowanego stanowiska (pełnionej funkcji) z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

2. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej instytucji kultury będącymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Przedbórz związanej w szczególności z połączeniem lub podziałem albo zmianą formy zarządzania nimi, wypłata nagrody rocznej może nastapić, o ile uprawniony zajmował stanowisko (pełnił funkcję) zarówno przed jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej.

§ 5.1. Nagrodę roczną przyznaje Burmistrz Miasta Przedborza na wniosek pracownika Urzędu Miejskiego w Przedborzu merytorycznie odpowiedzialnego za realizację przez Gminę Przedbórz zadań z zakresu kultury.

2. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Nagroda roczna może być przyznana po uprzedniej ocenie wyników działalności uprawnionego za rok obrotowy poprzedzający wypłatę tej nagrody.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2006r.

Załącznik 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 


Liczba odwiedzin : 963
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-08-08 14:37:14
Czas publikacji: 2006-08-08 14:37:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak