Zarządzenie Nr 13/06 

 
 

 Zarządzenie Nr 13/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 16 marca 2006


w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „negocjacji bez ogłoszenia„ na „Zastosowanie źródła ciepła wykorzystującego biomasę w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu połączone z kompleksową termomodernizacją obiektu”.

Na podstawie art. 19 ust 1 i 3 i art. 20 oraz 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1/Jarosław Chudy - przewodniczący komisji,

2/Jarosław Zimny - zastępca przewodniczącego ,

3/Waleria Krawczyk - sekretarz komisji,

4/Anna Kuder - członek komisji,

5/Zofia Grabowska - członek komisji,

6/Wojciech Todynek - członek komisji,

7/Bogdan Wrzeszcz - biegły

§.2. Komisja ma charakter doraźny i i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zastosowanie źródła ciepła wykorzystującego biomasę w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu połączone z kompleksową termomodernizacją obiektu”.

§.3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej,który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§.4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 969
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-05-10 13:06:39
Czas publikacji: 2006-05-10 13:06:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak