Zarządzenie Nr 14/06 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 14/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 16 marca 2006r.w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej na I półrocze 2006r.Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U z 2002r Nr 147 poz.1229 z póź.zm/,komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia  w czwartym kwartale 2005 roku /MP.z 2006 r Nr 11  poz.151/,zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny w kwocie 6.00 zł za każdą godzinę uczestnictwa przez członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną,oraz inne działania zlecone przez Burmistrza Miasta Przedbórz.


§ 2 Ekwiwalent w kwocie , o której mowa w § 1 przysługuje na I półrocze 2006r.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 927
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-08-08 11:57:28
Czas publikacji: 2006-08-08 11:57:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak