Zarządzenie Nr 15/06 

 
 

Zarządzenie Nr 15/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 31 marca 2006 roku.

 
w sprawie: dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie
Miejskim w Przedborzu

Na podstawie art.10 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz.694 z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz jednolitych planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U. Nr 153, póz. 1752 z późn .zm.) zarządzam co następuje:

§ l. Wprowadzam do stosowania dokumentację opisującą przyjęte w Urzędzie Miejskim w Przedborzu zasady (politykę) rachunkowości zawierającą:

1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, zgodnie z załącznikiem Nr l,

2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym w szczególności zakładowego planu kont, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) instrukcję ewidencji druków ścisłego zarachowania, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

5) instrukcję kasową, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Tracą moc zarządzenia Burmistrza:

1) z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie: instrukcji ewidencji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Przedborzu,

2) Nr 8/2002 z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie: instrukcji kasowej,

3) Nr 5/2002 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie: zakładowego planu kont,

4) Nr 62/03 z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie: ustalenia metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, ustalenie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości przy użyciu komputera w Urzędzie Miejskim w Przedborzu

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1071
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-05-10 12:42:40
Czas publikacji: 2006-05-10 12:42:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak