Zarządzenie Nr 16/06 

 
 

Zarządzenie Nr 16/2005

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 31 marca 2006 roku

uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej

Na podstawie art. 44 ust. l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 póz. 2104) zarządza się co następuje:

§ 1. Uchyla się zarządzenie Nr 25/2003 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 29 marca 2003 roku w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej wraz ze zmieniającymi je zarządzeniami tj: Nr 5/2004 z dnia 2 stycznia 2005 roku i Nr 45/2004 z dnia 30 września 2004 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Liczba odwiedzin : 1074
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-05-10 12:46:25
Czas publikacji: 2006-05-10 12:46:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak