Zarządzenie Nr 17/06 

 
 

 Zarządzenie Nr 17/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 7 kwietnia 2006 roku

w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Przedbórz na rok 2006


Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§1.Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Przedbórz:

a) dla dochodów – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

b) dla wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1020
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-05-10 13:27:55
Czas publikacji: 2006-05-10 13:27:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak