Zarządzenie Nr 18/06 

 
 

Zarządzenie Nr 18/2006

Burmistrza Miasta Przedbórz

z dnia 7 kwietnia 2006r.


zmieniające zarządzenie w sprawie norm herbaty oraz środków higieny osobistej.


Na podstawie art.15 i art 16 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r kodeksu pracy /DzU z 1998r. Nr 21 poz.54 z późn.zm./ zarządza się co następuje:


§ 1. W zarządzeniu Nr 1/2002 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie norm herbaty oraz środków higieny osobistej w § 1 ust.1 kropkę zastępuje się przecinikiem i dodaje się wyrazy " i przeznaczone jest do użytku wewnętrznego pracowników na terenie zakładu pracy oraz do celów reprezentacyjnych ".

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wpjciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1132
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-08-08 12:13:21
Czas publikacji: 2006-08-08 12:13:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak