Zarządzenie Nr 19/06 

 
 

 Zarządzenie Nr 19/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 27 kwietnia 2006r.


w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2006

Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz .U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420/ § 19 pkt 6 Uchwały Nr XXXIII/244/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 marca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2006 zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki w / g załącznika Nr 1

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody 15.387.215,00

- wydatki 17.828.748,00

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.


Załącznik nr 1

Zastępca Burmistrza Miasta Przedborza Witold Sobolewski

 

Liczba odwiedzin : 2925
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-05-10 13:32:57
Czas publikacji: 2006-05-10 13:32:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak