Zarządzenie Nr 20/06 

 
 

 Zarządzenie Nr 20/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 27 kwietnia 2006


w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „zamówienia z wolnej ręki„ na „Zastosowanie źródła ciepła wykorzystującego biomasę w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu połączone z kompleksową termomodernizacją obiektu


Na podstawie art. 19 ust 1 i 3 i art. 20 oraz 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

„Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1/Jarosław Chudy - przewodniczący komisji,

2/Jarosław Zimny - zastępca przewodniczącego ,

3/Waleria Krawczyk -sekretarz komisji,

4/Anna Kuder -członek komisji,

5/Zofia Grabowska -członek komisji,

6/Wojciech Todynek -członek komisji,

7/Bogdan Wrzeszcz -biegły

§.2. Komisja ma charakter doraźny i i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zastosowanie źródła ciepła wykorzystującego biomasę w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu połączone z kompleksową termomodernizacją obiektu”.

§.3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej,który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§.4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1058
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-05-11 08:07:24
Czas publikacji: 2006-05-11 08:07:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak