Zarządzenie Nr 22/06 

 
 

 Zarządzenie Nr 22/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 11 maja 2006

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Turystycznej w Przedborzu o długości 371,95 mb na odcinku od skrzyżowania z ulicą Młynarską do zbiornika wodnego”.


Na podstawie art. 19 ust 1 i 3 i art. 20 oraz 21 ustawy z dnia 29 styczni 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm/ zarządzam , co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1/Jarosław Chudy - przewodniczący komisji,

2/Jarosław Zimny - zastępca przewodniczącego ,

3/Waleria Krawczyk -sekretarz komisji,

4/Anna Kuder -członek komisji,

5/Izabela Poborska -członek komisji,

6/Artur Koski -członek komisji,

§ 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Turystycznej w Przedborzu o długości 371,95 mb na odcinku od skrzyżowania z ulicą Młynarską do zbiornika wodnego”.

§ 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 966
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-05-29 10:13:24
Czas publikacji: 2006-05-29 10:13:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak