Zarządzenie Nr 24/06 

 
 

Zarządzenie Nr 24 /2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie zasad ewidencjonowania materiałów bibliotecznych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 roku w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 1077 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Finansów dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U. Nr 153, poz. 1752 z póz. zm.) zarządzam

§ l. Stosowanie zasad ewidencjonowania materiałów bibliotecznych zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .Traci moc zarządzenie Nr 9/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zasad ewidencjonowania materiałów bibliotecznych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi biblioteki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik

 

Liczba odwiedzin : 3306
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-01-29 13:57:12
Czas publikacji: 2007-01-29 13:57:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak