Zarządzenie Nr 33/06 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 33/2006

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 4 lipca 2006r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm./,art. 25 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U.z 2004r. Nr 261, póz. 2603 z późn. zm./, § l ust. 4 w związku z ust. l uchwały Nr XXII/151/04 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005r. Nr 22, poz.243/ zarządzam, co następuje:

§1

1. Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszalny nr 7 usytuowany na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Przedborzu przy ulicy Mostowej 24 z jednoczesną sprzedażą pomieszczenia przynależnego i ułamkowej części działki nr 63/9 o powierzchni 1156m2 położonej w Przedborzu w obrębie nr 7, na której usytuowany jest przedmiotowy budynek.

2. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości o której mowa w pkt l w drodze bezprzetargowej przysługuje najemcy lokalu mieszkalnego.

3. Gmina Przedbórz jest właścicielem lokalu i współwłaścicielem działki o których mowa w § l pkt l niniejszego zarządzenia na podstawie księgi wieczystej KW 51411.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk


 

Liczba odwiedzin : 988
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-07-05 14:59:08
Czas publikacji: 2006-07-05 14:59:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak