Zarządzenie Nr 30/06 

 
 

ZARZĄDZENIE nr 30/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 07.06.2006

w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Dz 2006r. Nr 236, poz. 2008) oraz §2, §3 i §4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie (Dz.U. z 2006r. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:

§1

Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§2

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien przestrzegać wymagań określanych w uchwale nr XXXI/237/05 z dnia 29 grudnia 2005r. Rady Miejskiej w Przedborzu, zmiana uchwala nr XXXIII/249/06 z dnia 29 marca 2006r. Rady Miejskie w Przedborzu w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przedbórz (Dz.Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 23 maja 2006 Nr 171 poz. 1370).

§3

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązany jest spełnić

następujące warunki:

 1. posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD) lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,

 2. posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych,

 3. stan techniczny pojazdów do odbierania odpadów komunalnych musi zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy,

 4. pojazdy i sprzęt muszą być:

a) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy,

b) wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po

opróżnieniu pojemników,

c) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na

zewnątrz pojazdu, transportowanych odpadów komunalnych,

 1. posiadać decyzję na gospodarkę odpadami wynikające z ustawy o odpadach (transport/zbieranie/odzysk/unieszkodliwianie),

 2. posiadać pisemne potwierdzenie gotowości odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

 3. udokumentować zdolności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów.

 4. przedstawić pozycję odzysku odpadów ulegających biodegradacji.

 5. posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy danych wymaganych przepisami.

2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust.1 przedsiębiorca obowiązany

jest udokumentować.

§4

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązany

jest spełniać następujące warunki:

 1. posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD) lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego,

 2. posiadać tytuł prawny do pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz utrzymać je zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617),

 3. posiadać pisemne potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewową (umowa).

2. Spełnienie warunki o których mowa w Ust.1 przedsiębiorca obowiązany jest

udokumentować.

§5

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Przedbórz oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 994
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-06-26 14:12:48
Czas publikacji: 2006-06-26 14:12:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak