Zarządzenie Nr 26/06 

 
 

 Zarządzenie Nr 26/2006

Burmistrza Miasta P r z e d b o r z a

z dnia 22 maja 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę paliw płynnych dla pojazdów należących do Gminy Przedbórz tj. benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego”.

Na podstawie art. 19 ust 1 i 3 i art. 20 oraz 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

Małecki Jerzy -Przewodniczący

Zimny Jarosław -Z-ca Przewodniczącego

Poborska Izabela -Członek

Szopa Sławomir -Członek

Krawczyk Waleria -Sekretarz

§.2. Komisja ma charakter doraźny i i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę paliw płynnych dla pojazdów należących do Gminy Przedbórz tj. benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego”.

§.3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej,który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§.4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 958
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-08-09 13:10:25
Czas publikacji: 2006-08-09 13:10:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak