Zarządzenie Nr 34/06 

 
 

Zarządzenie Nr 34/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 19 lipca 2006r.

w sprawie zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420/

§ 19 pkt 6 Uchwały Nr XXXIII/244/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2006 zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody w /g załącznika Nr 1

§ 2. Zmienia się wydatki w/g załącznika Nr 2

§ 3. Budżet po zmianach wynosi

  • dochody 15.723.255,00

  • wydatki 18.205.967,00

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 969
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-08-09 09:46:30
Czas publikacji: 2006-08-09 09:46:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak