Zarządzenie Nr 35/06 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 35/06

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 21 lipca 2006r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową i opiniowania wniosków kredytowych przeznaczonych na likwidację skutków tych klęsk na terenie Miasta i Gminy Przedbórz

Na podstawie Zarządzenia Nr 143 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 Lipca 1999r w sprawie powołania Gminnych komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęską żywiołową i opiniowania wniosków kredytowych przeznaczonych na likwidację skutków tych klęsk na terenie województwa łódzkiego

zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Gminną Komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Przedbórz dotkniętych klęską suszy, huraganu, gradobicia, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, pożaru lub plagi gryzoni i opiniowania wniosków kredytowych, zwaną dalej „Komisją”.


§ 2

W skład Komisji wchodzą:

1. Łuczyński Jacek - przedstawiciel Burmistrza Miasta Przedborza

2. Będkowska Zofia - przedstawiciel Dyrektora Terenowego Ośrodka

Doradztwa Rolniczego

3. Mechelewski Ryszard - przedstawiciel Izby Rolniczej Województwa

Łódzkiego

§ 3

Komisja we własnym zakresie wyłoni ze swojego składu Przewodniczącego, który koordynował będzie całokształt jej pracy.

§ 4

Obsługę organizacyjno – techniczną komisji zabezpieczy Urząd Miejski w Przedborzu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 1026
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-08-08 14:48:21
Czas publikacji: 2006-08-08 14:48:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak