Zarządzenie Nr 36/06 

 

 

Zarządzenie Nr 36/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 31 lipca 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg dojazdowych do pól w miejscowości Policzko i Żeleźnica”

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Jarosław Chudy -Przewodniczący

2. Jarosław Zimny -Z-ca Przewodniczącego

  1. Waleria Krawczyk -Sekretarz

  2. Izabela Poborska -członek

  3. Anna Kuder -członek

  4. Artur Koski -członek

§. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę dróg dojazdowych do pól w miejscowości Policzko i Żeleźnica”

§. 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 


Liczba odwiedzin : 978
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-08-09 13:15:57
Czas publikacji: 2006-08-09 13:15:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak