Zarządzenie Nr 38/06 

 
 

Zarządzenie Nr 38/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 08 lipca 2006

w sprawie powołania komisji przetargowej działającej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na„Remont cząstkowy dróg gminnych: Faliszew-Józefów Stary, Policzko i Wola Przedborska”

Na podstawie art. 19 i art. 20 ust 1 oraz 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” /Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm/ z a r z ą d z a m ,

c o    n a s t ę p u j e :

§ 1. Powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Jarosław Chudy -Przewodniczący

2. Jarosław Zimny -Z-ca Przewodniczącego

  1. Waleria Krawczyk -Sekretarz

  2. Izabela Poborska -członek

  3. Anna Kuder -członek

9. Artur Koski -członek

§. 2. Komisja ma charakter doraźny i przeprowadzi tylko postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont cząstkowy dróg gminnych: Faliszew-Józefów Stary, Policzko i Wola Przedborska”

§. 3. Ustala się regulamin Komisji przetargowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 965
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-11-21 12:26:01
Czas publikacji: 2006-11-21 12:26:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak