Zarządzenie Nr 39/06 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 39/2006

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 7 sierpnia 2006r.


w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości.


Na podstawie art.39 ust.2 i art.67 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. / oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. /

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Wobec negatywnego wyniku pierwszego i drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tarasie o powierzchni 0,7803ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 277/2, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi księgę wieczystą nr 43361, odstępuje się od przeprowadzenia dalszych przetargów i postanawia zbyć nieruchomość w drodze rokowań z nabywcą za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

§2

W celu przeprowadzenia rokowań powołuje się komisję w następującym składzie:

Przewodniczący - Ewa Piekarska

Członkowie : Waleria Krawczyk

Zofia Grabowska

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 979
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-08-08 14:51:32
Czas publikacji: 2006-08-08 14:51:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak