Zarządzenie Nr 40/06 

 
 

Zarządzenie Nr 40 /2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 17 sierpnia 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Przedbórz na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420/

§ 19 pkt 6 Uchwały Nr XXXIII/244/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2006 zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w /g załącznika Nr 1 o kwotę ogółem 103.269,00

§ 2. Zwiększa się wydatki w/g załącznika Nr 2 o kwotę ogółem 103.269,00

§ 3. Budżet po zmianach wynosi

  • dochody 15.826.524,00

  • wydatki 18.309.236,00

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 

Liczba odwiedzin : 948
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-11-22 10:42:22
Czas publikacji: 2006-11-22 10:42:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak