Zarządzenie Nr 41/06 

 
 

Zarządzenie Nr 41/06

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 17 sierpnia 2006r.

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej na lata 2006 - 2007

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz planu inwentaryzacji

§ 1. Powołuje się Stałą Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

Pani Anna Kuder - Przewodnicząca Komisji

Pani Dorota Musiał - Członek Komisji

Pan Mirosław Kapuściński - Członek Komisji

§ 2. Ustalam następujący zakres zadań dla powołanej Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej:

1. Pełna koordynacja działalności inwentaryzacyjnej przy spisie składników majątkowych.

2. Opiniowanie zmian w instrukcji inwentaryzacyjnej.

3. Organizowanie instruktaży i szkoleń dla osób materialnie odpowiedzialnych oraz członków zespołów spisowych.

4. Prowadzenie kontroli pracy komisji i zespołów spisowych.

5. Prowadzenie postępowań wyjaśniających na zlecenie Burmistrza Miasta.

6. Wykonywanie bezpośrednio czynności inwentaryzacyjnych na podstawie oddzielnego zarządzenia.

7. Wnioskowanie w sprawach:

a) zabezpieczeń majątku od strony technicznej organizacyjnej i ubezpieczeniowej;

b) uznawanie niedoborów i szkód za niezawinione;

c) zagospodarowanie zapasów składników niepełnowartościowych użytkowo i rynkowo;

d) usprawnienie obiegu dokumentów.

§ 3. We wszystkich sprawach objętych działalnością Komisji upoważniam Przewodniczącego do korzystania z dokumentacji przepisów i pomocy pracowników Urzędu i jednostek podległych.

§ 4. Komisja na bieżąco współdziała z działem finansowo księgowym oraz ze Skarbnikiem Miasta i radcą prawnym.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 2/04 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 2 stycznia 2004r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej na lata 2004-2007.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do końca roku 2007.


 

Liczba odwiedzin : 921
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2007-01-29 13:52:14
Czas publikacji: 2007-01-29 13:52:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak