Zarządzenie Nr 57/06 

 

 

Zarządzenie Nr 57/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 16 października 2006 roku

w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy dla organizacji pozarządowej

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/217/05 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006, na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu,

zarządza się co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić na okres od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2006 roku, Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Pilica” z siedzibą w Przedborzu, ul. Mostowa 29, wsparcia finansowego z budżetu gminy w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pn. „Szkolenie i organizowanie zajęć i zawodów w zakresie piłki nożnej mężczyzn i chłopców”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 


Liczba odwiedzin : 945
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-11-21 12:18:19
Czas publikacji: 2006-11-21 12:18:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak