Zarządzenie Nr 58/06 

 
 

Zarządzenie Nr 58/2006

Burmistrza Miasta Przedborza

z dnia 18 października 2006r.

w sprawie: zmian budżetu gminy Przedbórz na rok 2006

„ Na podstawie art. 188 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

§ 19 pkt 6 Uchwały Nr XXXIII/244/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia

29 marca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2006 zarządzam co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody wg załącznika Nr 1 o kwotę 69.052,00

§ 2. Zwiększa się wydatki wg załącznika Nr 2 o kwotę 69.052,00

§ 3. Budżet po zmianach wynosi :

- dochody 17.292 348,00

- wydatki 19.775.060,00

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przedborzu.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Burmistrz Miasta Przedborza Wojciech Ślusarczyk

 


Liczba odwiedzin : 934
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-12-01 09:07:52
Czas publikacji: 2006-12-01 09:07:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak