Zarządzenie Nr 59/06 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 59/06

BURMISTRZA MIASTA PRZEDBORZA

z dnia 18 października 2006 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach burmistrza miasta


Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 pkt 4 Uchwały Państwowej komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi systemu informatycznego Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach utworzonych na terenie gminy powołuję:

  1. Na koordynatora gminnego - Pana Pawła Nowickiego,

  2. Na operatorów systemów informatycznych:

  1. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Przedborzu – Panią Ewę Piekarską,

  2. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Przedborzu – Panią Zdzisławę Kazimierczak

  3. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Górach Mokrych – Panią Dorotę Musiał

  4. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Nosalewicach– Pana Sławomira Szopę

  5. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Przedborzu – Panią Annę Koską

§ 2. Zakres zadań koordynatora gminnego oraz zakres zadań operatora Obwodowych Komisji Wyborczych określa załącznik Nr 9 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2006 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Urzędnikowi Wyborczemu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Liczba odwiedzin : 938
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-11-30 15:12:53
Czas publikacji: 2006-11-30 15:12:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak