Sesja XXXVIII z dnia 19 września 2006r. 

 

 

Uchwała Nr XXXVIII/273/06

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 19 września 2006r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ art. 165 ust1-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm./

uchwala się co następuje:


§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 15.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 15.000,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

dochody 16.729.189,00

wydatki 19.211.901,00

§ 4. Dokonuje się zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjny na 2006 rok i lata

następne” wg załącznika Nr 3 w następujących pozycjach:

  1. Dział 600 Transport i łączność

  • rozdział 60014 – wprowadza się w pozycji Nr 2 nakłady na zadanie „Remont chodników w mieście przy drogach powiatowych” (ul. Kanałowa, ul. Pocztowa) w wysokości 48.000,00

  • rozdział 60016 – zwiększa się w pozycji Nr 1 nakłady na zadaniu

„Przebudowa drogi Zuzowy” o kwotę 20.000,00

- zmniejsza się w pozycji Nr 3 nakłady na zadaniu

„Budowa ul. Turystycznej – droga gminna”

o kwotę 65.000,00

- zwiększa się w pozycji Nr 4 nakłady na zadaniu

„Remont chodników przy drogach gminnych”

(ul. Młynarska )o kwotę 20.000,00

  • rozdział 60017 – zwiększa się w pozycji Nr 1 nakłady na zadaniu „Modernizacja dróg we wsi Żeleźnica i Policzko” o kwotę 20.000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

  • rozdział 85121- w pozycji Nr 1 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na rok 2007 pod nazwą „ Dofinansowanie zakupu aparatu RTG dla Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu” w wysokości 75.000,00

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w

trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 


Liczba odwiedzin : 999
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-12-01 13:22:26
Czas publikacji: 2006-12-01 13:22:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak