Protokół z sesji Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2006r. 

 
 

PROTOKÓŁ

z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Przedborzu

odbytej w dniu 25 kwietnia 2006 roku


XXXIV sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się o godz. 10:00 i trwała do godz. 12:30.

W sesji udział wzięli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności.

Nie wziął udziału radny Władysław Obarzanek

Ponadto w sesji udział wzięli:

Pani Maria Szwed – Sekretarz Miasta

Pani Elżbieta Młynarczyk - Skarbnik Miasta

Pan Witold Sobolewski – Z-ca Burmistrza Miasta

dyrektorzy podległych jednostek

Ad 1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Ryszard Bielecki.

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej wraz z projektami uchwał został przesłany radnym wcześniej.

Ad. 2

Protokół z ostatniej sesji został przyjęty 13 głosami za, przy jednym wstrzymującym się.

Ad. 3

Sprawozdania z działalności Komisji Rady złożyli ich Przewodniczący. Przedmiotowy materiał z wystąpień stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radni nie zgłosili zapytań.

Ad. 4

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami złożył jego Zastępca pan Witold Sobolewski.

Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu.

  • Nawiązując do złożonej informacji, radny Dudkiewicz zapytał, kto organizuje i nadzoruje pracę grupie 36 osób zatrudnionych w ramach funduszu interwencyjnego?

Pan Burmistrz Sobolewski odpowiedział, iż osobą tą jest pani Zofia Grabowska.

  • Radny Mąkosa zwracając uwagę na bałagan i fatalny stan ul. Turystycznej, zapytał kiedy zakończą się procedury i będzie widać budowę tej ulicy?

Pan Burmistrz Sobolewski wyjaśnił, iż formalności te mogą jeszcze potrwać ok. miesiąca.

  • Radny Naczyński – inkryminował, że cały 2005 rok panowie burmistrzowie informowali radnych o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych na budowę drogi Turystycznej, tymczasem zadanie to realizowane jest ze środków własnych – z rocznym opóźnieniem. Radny zapytał, dlaczego środki te nie zostały pozyskane?

Pan Burmistrz Sobolewski odpowiedział, ze budowa drogi była częścią projektu złożonego do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie po pierwszej weryfikacji powiedziano, że projekt się nie obroni, ponieważ dofinansowanie traktuje o rozwoju turystyki, wobec czego zaszła konieczność budowy drogi ze środków własnych.

  • Radny Dudkiewicz – ponownie wnioskował o zatrudnienie specjalisty ds. pozyskiwania środków unijnych. Radny uważa, że bez takiej osoby gmina nigdy nie pozyska pieniędzy.

W swej wypowiedzi, radny zastrzegł, aby nie tłumaczyć się brakiem środków finansowych na zatrudnienie dodatkowego pracownika.

Pan burmistrz Sobolewski – śledzone są programy unijne, są specjalistyczne firmy, zajmujące się wypełnianiem wniosków, np. gmina Parzęczew, gdzie zostały zatrudnione 3 osoby wypełnianiem wniosków, są to wysokiej klasy specjaliści, którzy mają płacone od projektu poza tym dodatkowo pracują w firmach konsultingowych. Specjalista posiadający kwalifikacje, o których mówi radny Dudkiewicz, z pewnością nie przyjąłby oferty zatrudnienia z wynagrodzeniem 900,00 czy 1.000, zł.

Ad. 5

Skarbnik Miasta pani Młynarczyk poinformowała, że

budżet gminy Przedbórz został uchwalony Uchwałą Nr XXIV/168/05 z dnia 15 lutego 2005 roku – ustalono:

dochody w wysokości - 12.302.849,00

wydatki w wysokości - 15.573.169,00

Budżet w ciągu roku korygowany był 8 Uchwałami Rady Miejskiej

oraz 21 Zarządzeniami Burmistrza Miasta Przedborza.

Tak liczne zmiany planu dochodów i wydatków podyktowane były: pozyskiwaniem dodatkowych środków, uwzględnianiem potrzeb społeczności lokalnej, zmianą kierunków wydatkowania, otrzymywaniem środków na zadania zlecone i własne z m.in. Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego

Ostatecznie plan dochodów i wydatków oraz jego wykonanie za rok 2005 przedstawił się następująco:

Treść

Plan


Wykonanie

%

Dochody

13.777.847,00


13.808.795

100,22

Wydatki

14.745.337,00


14.340.256

97,25

Podstawowe źródła finansowania budżetu gminy 2005 były następujące

- otrzymane z budżetu państwa dotacje celowe (pomoc społeczna 2.900.865; utrzymanie dróg 63.059; pozyskana kwota na zakup książek do biblioteki 13.300, środki kredytów Ministerstwa sportu na budowę hali sportowej 200.000;

- otrzymane subwencje - 7.593.093,

- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych - 977.997, - dochody własne gminy – 2.060.481

Realizacja dochodów przebiegała sprawnie, systematycznie.

Pobrano kredytów i pożyczek w wysokości 1.155.398 w tym kredyty komercyjne w wysokości 743.938, pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 411.460

Pożyczki i kredyty zostały podjęte na realizację zadań inwestycyjnych.

W roku 2005 spłata pożyczek i kredytów wyniosła 393.330

Wysokość umorzonych pożyczek przypadających do spłaty w 2005 r. wyniosła 99.397

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2005 r. stanowi kwotę 1.209.238,00 zł.

Radny Naczyński odnosząc się do budowy hali sportowej, zapytał czy pracownik urzędu weryfikował częściowe faktury za wykonanie robót przy budowie hali ( czy rzeczywiście został wykonany zakres robót opisany na fakturze, czy tylko na podstawie częściowego protokołu odbioru, na jakiej podstawie zostały wypłacone środki pieniężne, chodzi o kwotę ok. 140 tys. zł

Pan Burmistrz Sobolewski – pracownicy Urzędu nie dokonywali takich pomiarów, byli obecni przy sporządzaniu protokołu, zakres robót wynika z harmonogramu, praca są wartościowo opisane, jeżeli inspektor nadzoru i kierownik budowy podpisują się pod wykonanym zakresem robót – gmina realizuje fakturę

Innych pytań nie zgłoszono.

Ad. 6

Przewodniczący Rady radny Bielecki odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu Gminy Przedbórz za rok 2005

Ad. 7

a) Przewodniczący Rady radny Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie wykonania budżetu gminy Przedbórz za rok 2005, po czym przystąpił do procedury głosowania nad w/w projektem.

Wynik głosowania stanowił 13 głosów za i 1 przeciw.

Uchwała Nr XXXIV/252/06 w sprawie wykonania budżetu gminy Przedbórz za rok 2005 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

b) Przewodniczący Rady radny Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Przedborza i poddał go pod głosowanie.

Wynik głosowania stanowił 13 głosów za i 1 przeciw.

Radny Naczyński wniósł uwagę, iż przed poddaniem projektu pod głosowanie Przewodniczący Rady powinien zapytać, czy ktoś chce zabrać głos.

Przewodniczący Bielecki odpowiedział, iż temat ten dotąd dyskutowany był wielokrotnie.

Uchwała Nr XXXIV/253/06 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Przedborza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c) Przewodniczący Rady radny Bielecki odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Przedbórz na rok 2006.

Pan Burmistrz Sobolewski zgłosił wprowadzenie autopoprawki, która dalej omówiła pani Skarbnik.

Pani Młynarczyk poinformowała, iż autopoprawka dotyczy zawartej umowy przez Publiczny Zespół Placówek Oświatowych z Wojewódzką komendą OHP dla pracowników młodocianych, dla uczniów w celu nauki zawodu w Bursie Szkolnej.

Następnie pani skarbnik omówiła pozostałe zmiany do planu finansowego na 2006 rok.

Przedmiotowa informacja wraz ze stosownym uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

W związku z brakiem pytań do projektu uchwały, Przewodniczący Bielecki przystąpił do głosowania nad projektem.

Wynik głosowania stanowił jednogłośną akceptację Rady (13 głosów za przy udziale 13 radnych podczas głosowania – nieobecność radnego Chudego).

Uchwała Nr XXXIV/254/06 w sprawie zmian budżetu Gminy Przedbórz na rok 2006 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę, po której prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej radny Magdziarz.

d) Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego-bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu.

Poinformował, że w/w sprawozdanie omawiane było na posiedzeniach Rady Społecznej działającej przy SPZOZ oraz Komisji Spraw Obywatelskich, podczas których uzyskało pozytywną opinię.

Radni nie wnieśli zapytań, wobec czego przystąpiono do procedury głosowania.

Przy udziale 10 radnych (nieobecność radnych: Naczyńskiego, Chudego, Wyciszkiewicza, Gawrona) wynik głosowania stanowił jednomyślną akceptację projektu uchwały.

Uchwała Nr XXXIV/255/06 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego-bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e) Przewodniczący Magdziarz odczytał projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Przedborza, po czym poddał go pod głosowanie.

Przy udziale 11 radnych (nieobecność radnych: Naczyńskiego, Wyciszkiewicza, Gawrona) wynik głosowania stanowił jednomyślną akceptację projektu uchwały.

Uchwała Nr XXXIV/256/06 w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Przedborza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f) Przewodniczący Magdziarz przeczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Przedmiotowa nieruchomość to działka pod budynkiem restauracji Parkowa przy ul. Krakowska 1, o której kupno wystąpił wieczysty użytkownik.

Wobec braku zapytań ze strony radnych, Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.

Przy udziale 11 radnych (nieobecność radnych: Mąkosy, Wyciszkiewicza, Gawrona) wynik głosowania stanowił jednogłośną aprobatę projektu uchwały.

Ad. 8

Radni zgłosili następujące wnioski i zapytania:

- radny Naczyński odnosząc się sprzątania dróg krajowych, zapytał czy gmina mogłaby zawrzeć stosowne porozumienie z Zarządem Dróg Krajowych w tej sprawie.

Radny zwrócił uwagę, iż sprzątanie dróg krajowych przez jego zarządcę czasem następuje tuż po uprzątnięciu ulic przez gminę. Radny poprosił o koordynację prac.

Pan Burmistrz Sobolewski odpowiedział, iż poruszy tą sprawę z zarządcą dróg krajowych.

- radna Purcelewska zgłosiła wniosek o usunięcie drzewa oraz wymianę znaku drogowego w ul. Kieleckiej.

- radny Naczyński złożył pismo na ręce Przewodniczącego Rady z zapytaniem o możliwość korzystania z kserokopiarki znajdującej się w Urzędzie przez pana Burmistrza.

Przewodniczący Bielecki przyjmując pismo, zapewnił iż kwestię tą wyjaśni pan Burmistrz.

  • Głos zabrała pani Elżbieta Koska.

Nawiązując do wystąpienia pani Krystyny Koń podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, odrzuciła zarzuty petentki.

Wystąpienie pani Kierownik MOPS-u stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  • Radny Magdziarz w imieniu mieszkańców ul. Cegielnianej zwrócił się z wnioskiem o wykonanie drogi w tejże ulicy.

  • Radny Wuszt zwrócił się z prośbą o wykonanie obudowy źródełka na Błoniach.

  • Radny Naczyński ponownie zgłosił wniosek o wykonanie kanalizacji burzowej przy zbiegu ul. Częstochowskiej i Turystycznej oraz ul. Słonecznej i Wierzbowskiej.

Ad. 9

Przewodniczący Bielecki przypomniał o terminie składania oświadczeń majątkowych przez radnych oraz zaprosił na obchody 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Ad. 10

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Bielecki zakończył XXXIV obrady Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym.

Sporządziła:

Barbara Auguścik


 

Liczba odwiedzin : 950
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Przedborzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Nowicki
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2006-11-23 13:41:59
Czas publikacji: 2006-11-23 13:41:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak